source: git/Singular/singular-libs @ 25ba20

spielwiese
Last change on this file since 25ba20 was 25ba20, checked in by Hans Schoenemann <hannes@…>, 8 years ago
fix: missing entries for nfmodsyz.lib
  • Property mode set to 100644
File size: 2.6 KB
RevLine 
[53b391]1#
2# Singular libraries which go into distribution
[3283e9]3# (they should be ordered alphabetically)
[53b391]4# MAKE SURE THAT THIS IS UP_TO_DATE
[75d296]5# and use:
6# svn propset svn:keywords "Id" yourlib.lib
7# for new libs
[53b391]8#
9
[8f296a]10SLIB0 = absfact.lib ainvar.lib aksaka.lib alexpoly.lib algebra.lib \
11        arcpoint.lib assprimeszerodim.lib atkins.lib brnoeth.lib \
12        cisimplicial.lib classify.lib \
13        compregb.lib control.lib crypto.lib curvepar.lib decodegb.lib \
[343a4a]14        deform.lib elim.lib  equising.lib  finvar.lib  general.lib gmspoly.lib \
[8f296a]15        gmssing.lib graphics.lib grobcov.lib groups.lib grwalk.lib \
[317d77f]16        hnoether.lib \
[8f296a]17        homolog.lib hyperel.lib integralbasis.lib inout.lib intprog.lib \
[85ec7a]18        jacobson.lib \
[d69300f]19        kskernel.lib latex.lib linalg.lib makedbm.lib \
[8f296a]20        matrix.lib modstd.lib mondromy.lib monomialideal.lib \
21        mprimdec.lib mregular.lib \
22        noether.lib normal.lib normaliz.lib ntsolve.lib \
[85ec7a]23        paraplanecurves.lib phindex.lib \
[1c857b]24        pointid.lib poly.lib \
[f24b9c]25        presolve.lib primdec.lib primdecint.lib \
[8f296a]26        primitiv.lib qhmoduli.lib random.lib realclassify.lib \
27        realrad.lib reesclos.lib resbinomial.lib \
28        resgraph.lib resjung.lib resolve.lib \
29        reszeta.lib ring.lib rinvar.lib rootsmr.lib rootsur.lib \
30        sagbi.lib sheafcoh.lib sing.lib sing4ti2.lib signcond.lib \
31        solve.lib spcurve.lib spectrum.lib standard.lib stratify.lib \
[f10133]32        surf.lib surf_jupyter.lib surfacesignature.lib surfex.lib \
[8f296a]33        teachstd.lib toric.lib triang.lib \
[f24b9c]34        weierstr.lib zeroset.lib
[53b391]35
[ad0c5c]36# libs in beta testing:
37# the will be included in share.tar.gz, but not in all.lib
[3283e9]38# (they should be ordered alphabetically)
[ad0c5c]39
[25ba20]40SLIB1 = classifyceq.lib classifyci.lib classify_aeq.lib \
[f055e3]41        dmodloc.lib divisors.lib \
[2bde9c]42        ffsolve.lib ffmodstd.lib decomp.lib template.lib \
[5b6807]43        findifs.lib finitediff.lib \
[cbb5c3]44        gitfan.lib gradedModules.lib \
[6dd9bf]45        locnormal.lib modnormal.lib modular.lib \
[25ba20]46        JMBTest.lib JMSConst.lib multigrading.lib \
47        nfmodstd.lib nfmodsyz.lib \
[f055e3]48        numerAlg.lib numerDecom.lib \
[f24b9c]49        orbitparam.lib parallel.lib polymake.lib\
[c5c7aa]50        realizationMatroids.lib resources.lib ringgb.lib \
[a130fa]51        schreyer.lib symodstd.lib deRham.lib polybori.lib ellipticcovers.lib \
[f094e7]52        schubert.lib tasks.lib tropical.lib hdepth.lib gradedModules.lib \
[5c08b6]53        arr.lib brillnoether.lib chern.lib cimonom.lib GND.lib \
[f094e7]54        graal.lib hess.lib modwalk.lib rwalk.lib swalk.lib
[b75522b]55
[aad2d43]56PLIBS = bimodules.lib bfun.lib central.lib dmod.lib dmodapp.lib dmodvar.lib\
57        fpadim.lib \
[8f296a]58        freegb.lib gkdim.lib involut.lib ncalg.lib ncdecomp.lib \
[ff1959]59        ncfactor.lib ncpreim.lib nctools.lib perron.lib qmatrix.lib \
[cdfe7a]60        purityfiltration.lib nchomolog.lib ratgb.lib \
[8f296a]61        ncall.lib
[8275a9]62
[1a1f34b]63# contributed libs, status not yet decided
[f094e7]64SLIB2 = KVequiv.lib deflation.lib lejeune.lib \
65        mathml.lib maxlike.lib recover.lib redcgs.lib
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.