source: git/Singular/singular-libs @ 88dc1d

spielwiese
Last change on this file since 88dc1d was 88dc1d, checked in by Hans Schoenemann <hannes@…>, 6 years ago
chg: format
  • Property mode set to 100644
File size: 2.8 KB
Line 
1#
2# Singular libraries which go into distribution
3# (they should be ordered alphabetically)
4# MAKE SURE THAT THIS IS UP_TO_DATE
5#
6
7SLIB0 = absfact.lib ainvar.lib aksaka.lib alexpoly.lib algebra.lib \
8        arcpoint.lib assprimeszerodim.lib atkins.lib brnoeth.lib \
9        cisimplicial.lib classify.lib \
10        compregb.lib control.lib crypto.lib curvepar.lib decodegb.lib \
11        deform.lib elim.lib  equising.lib  finvar.lib  general.lib gmspoly.lib \
12        gmssing.lib graphics.lib grobcov.lib groups.lib grwalk.lib \
13        hnoether.lib \
14        homolog.lib hyperel.lib integralbasis.lib inout.lib intprog.lib \
15        jacobson.lib \
16        kskernel.lib latex.lib linalg.lib makedbm.lib \
17        matrix.lib modstd.lib mondromy.lib monomialideal.lib \
18        mprimdec.lib mregular.lib \
19        noether.lib normal.lib normaliz.lib ntsolve.lib \
20        paraplanecurves.lib phindex.lib \
21        pointid.lib poly.lib \
22        presolve.lib primdec.lib primdecint.lib \
23        primitiv.lib qhmoduli.lib random.lib realclassify.lib \
24        realrad.lib reesclos.lib resbinomial.lib \
25        resgraph.lib resjung.lib resolve.lib \
26        reszeta.lib ring.lib rinvar.lib rootsmr.lib rootsur.lib \
27        sagbi.lib sheafcoh.lib sing.lib sing4ti2.lib signcond.lib \
28        solve.lib spcurve.lib spectrum.lib standard.lib stratify.lib \
29        surf.lib surf_jupyter.lib surfacesignature.lib surfex.lib \
30        teachstd.lib toric.lib triang.lib \
31        weierstr.lib zeroset.lib
32
33# libs in beta testing:
34# the will be included in share.tar.gz, but not in all.lib
35# (they should be ordered alphabetically)
36SLIB1 = arr.lib \
37        brillnoether.lib\
38        classify2.lib classifyMapGerms.lib classifyceq.lib classifyci.lib classify_aeq.lib\
39        chern.lib cimonom.lib combinat.lib customstd.lib curveInv.lib \
40        deRham.lib dmodloc.lib divisors.lib \
41        ellipticcovers.lib \
42        ffsolve.lib ffmodstd.lib decomp.lib template.lib \
43        findifs.lib finitediff.lib \
44        gfan.lib gitfan.lib gradedModules.lib GND.lib graal.lib goettsche.lib \
45        hess.lib hdepth.lib \
46        locnormal.lib \
47        methods.lib modnormal.lib modular.lib multigrading.lib modwalk.lib\
48        JMBTest.lib JMSConst.lib \
49        ncfrac.lib ncloc.lib ncModslimgb.lib\
50        nfmodstd.lib nfmodsyz.lib numerAlg.lib numerDecom.lib \
51        olga.lib orbitparam.lib \
52        parallel.lib polyclass.lib polymake.lib polybori.lib \
53        realclassify.lib realizationMatroids.lib resources.lib ringgb.lib \
54        rootisolation.lib rwalk.lib rstandard.lib \
55        schreyer.lib sets.lib symodstd.lib schubert.lib swalk.lib \
56        tasks.lib tropical.lib tropicalNewton.lib
57
58PLIBS = bimodules.lib bfun.lib central.lib dmod.lib dmodapp.lib dmodvar.lib\
59        fpadim.lib fpaprops.lib freegb.lib\
60        gkdim.lib involut.lib
61        ncall.lib ncalg.lib ncdecomp.lib ncfactor.lib nchomolog.lib ncpreim.lib nctools.lib \
62        perron.lib purityfiltration.lib  qmatrix.lib \
63        ratgb.lib
64
65# contributed libs, status not yet decided
66SLIB2 = KVequiv.lib deflation.lib lejeune.lib ncHilb.lib \
67        mathml.lib maxlike.lib recover.lib redcgs.lib difform.lib autgradalg.lib
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.