source: git/Singular/singular-libs @ 90336c

spielwiese
Last change on this file since 90336c was 90336c, checked in by Hans Schönemann <hannes@…>, 15 years ago
*hannes: bfct.lib ->bfun.lib git-svn-id: file:///usr/local/Singular/svn/trunk@11395 2c84dea3-7e68-4137-9b89-c4e89433aadc
  • Property mode set to 100644
File size: 1.4 KB
Line 
1#
2# Singular libraries which go into distribution
3# MAKE SURE THAT THIS IS UP_TO_DATE
4#
5
6SLIB0 = absfact.lib  arcpoint.lib  atkins.lib    aksaka.lib    ainvar.lib\
7        alexpoly.lib algebra.lib   brnoeth.lib   curvepar.lib  cimonom.lib \
8        classify.lib compregb.lib \
9        control.lib  curvepar.lib   crypto.lib    deform.lib   elim.lib \
10        equising.lib freegb.lib \
11        finvar.lib   gmspoly.lib   gmssing.lib   general.lib   graphics.lib \
12        grwalk.lib   groups.lib    hnoether.lib  homolog.lib   hyperel.lib \
13        inout.lib    intprog.lib   jacobson.lib kskernel.lib  latex.lib \
14        linalg.lib   lll.lib       makedbm.lib   matrix.lib \
15        modstd.lib   mondromy.lib  mprimdec.lib  mregular.lib  rootsmr.lib \
16        noether.lib  normal.lib    ntsolve.lib  \
17        poly.lib     presolve.lib  primdec.lib   primitiv.lib   qhmoduli.lib \
18        random.lib   realrad.lib   redcgs.lib    reesclos.lib   resolve.lib \
19        resgraph.lib reszeta.lib \
20        ring.lib     rinvar.lib    sagbi.lib     sheafcoh.lib   sing.lib \
21        solve.lib    signcond.lib  spcurve.lib   spectrum.lib   standard.lib \
22        stratify.lib surf.lib      surfex.lib    teachstd.lib   toric.lib \
23        triang.lib   rootsur.lib  weierstr.lib  zeroset.lib     phindex.lib
24 
25
26PLIBS = bfun.lib central.lib discretize.lib dmod.lib dmodapp.lib freegb.lib \
27        gkdim.lib involut.lib ncalg.lib ncdecomp.lib nchomolog.lib\
28        nctools.lib perron.lib qmatrix.lib
29
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.