source: git/Singular/singular-libs @ a3c7bd

spielwiese
Last change on this file since a3c7bd was 204cf0, checked in by dere <dkifle16@…>, 8 years ago
add: new library nfmodsyz.lib
  • Property mode set to 100644
File size: 2.7 KB
Line 
1#
2# Singular libraries which go into distribution
3# (they should be ordered alphabetically)
4# MAKE SURE THAT THIS IS UP_TO_DATE
5# and use:
6# svn propset svn:keywords "Id" yourlib.lib
7# for new libs
8#
9
10SLIB0 = absfact.lib ainvar.lib aksaka.lib alexpoly.lib algebra.lib \
11        arcpoint.lib assprimeszerodim.lib atkins.lib brnoeth.lib \
12        cisimplicial.lib classify.lib \
13        compregb.lib control.lib crypto.lib curvepar.lib decodegb.lib \
14        deform.lib elim.lib  equising.lib  finvar.lib  general.lib gmspoly.lib \
15        gmssing.lib graphics.lib grobcov.lib groups.lib grwalk.lib \
16        hnoether.lib \
17        homolog.lib hyperel.lib integralbasis.lib inout.lib intprog.lib \
18        jacobson.lib \
19        kskernel.lib latex.lib linalg.lib makedbm.lib \
20        matrix.lib modstd.lib mondromy.lib monomialideal.lib \
21        mprimdec.lib mregular.lib \
22        noether.lib normal.lib normaliz.lib ntsolve.lib \
23        paraplanecurves.lib phindex.lib \
24        pointid.lib poly.lib \
25        presolve.lib primdec.lib primdecint.lib \
26        primitiv.lib qhmoduli.lib random.lib realclassify.lib \
27        realrad.lib reesclos.lib resbinomial.lib \
28        resgraph.lib resjung.lib resolve.lib \
29        reszeta.lib ring.lib rinvar.lib rootsmr.lib rootsur.lib \
30        sagbi.lib sheafcoh.lib sing.lib sing4ti2.lib signcond.lib \
31        solve.lib spcurve.lib spectrum.lib standard.lib stratify.lib \
32        surf.lib surf_jupyter.lib surfacesignature.lib surfex.lib \
33        teachstd.lib toric.lib triang.lib \
34        weierstr.lib zeroset.lib
35
36# libs in beta testing:
37# the will be included in share.tar.gz, but not in all.lib
38# (they should be ordered alphabetically)
39# and use:
40# svn propset svn:keywords "Id" yourlib.lib
41# for new libs
42
43SLIB1 = classifyceq.lib classifyci.lib classify_aeq.lib nfmodstd.lib \
44        dmodloc.lib divisors.lib \
45        ffsolve.lib ffmodstd.lib decomp.lib template.lib \
46        findifs.lib finitediff.lib \
47        gitfan.lib gradedModules.lib \
48        locnormal.lib modnormal.lib modular.lib \
49        JMBTest.lib JMSConst.lib multigrading.lib nfmodsyz.lib \
50        numerAlg.lib numerDecom.lib \
51        orbitparam.lib parallel.lib polymake.lib\
52        realizationMatroids.lib resources.lib ringgb.lib \
53        schreyer.lib symodstd.lib deRham.lib polybori.lib ellipticcovers.lib \
54        schubert.lib tasks.lib tropical.lib hdepth.lib gradedModules.lib \
55        arr.lib brillnoether.lib chern.lib cimonom.lib GND.lib \
56        graal.lib hess.lib modwalk.lib rwalk.lib swalk.lib
57
58PLIBS = bimodules.lib bfun.lib central.lib dmod.lib dmodapp.lib dmodvar.lib\
59        fpadim.lib \
60        freegb.lib gkdim.lib involut.lib ncalg.lib ncdecomp.lib \
61        ncfactor.lib ncpreim.lib nctools.lib perron.lib qmatrix.lib \
62        purityfiltration.lib nchomolog.lib ratgb.lib \
63        ncall.lib
64
65# contributed libs, status not yet decided
66SLIB2 = KVequiv.lib deflation.lib lejeune.lib \
67        mathml.lib maxlike.lib recover.lib redcgs.lib
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.