source: git/Tst/Manual/s.lst @ 2037f2f

spielwiese
Last change on this file since 2037f2f was 2037f2f, checked in by Andreas Steenpass <steenpass@…>, 10 years ago
chg: update tests for new modstd.lib
  • Property mode set to 100644
File size: 22.0 KB
Line 
1typeof.tst
2_trace.tst
3janet.tst
4kbase.tst
5killattrib.tst
6Names_in_procedures.tst
7Parameters.tst
8var.tst
9Characteristic_sets.tst
10Critical_points.tst
11diff.tst
12ideal_operations.tst
13ideal_operations_BR_PLURAL_BR.tst
14jacob.tst
15kill.tst
16koszul.tst
17leadcoef.tst
18Matrix_orderings_1.tst
19Names_2.tst
20vandermonde.tst
21binomials2intmat.tst
22cardGroup.tst
23char_series.tst
24cleardenom.tst
25dim.tst
26eliminate.tst
27eliminate_BR_PLURAL_BR.tst
28gcddivisor.tst
29homog.tst
30impart.tst
31jet.tst
32laguerre.tst
33Miscellaneous_oddities_1.tst
34Names_1.tst
35Objects.tst
36Pipe_links.tst
37pyobject_related_functions.tst
38reduce.tst
39short.tst
40showNmzOptions.tst
41slimgb.tst
42sortvec.tst
43startNmz.tst
44variables.tst
45Access_to_elements_of_a_user_defined_type.tst
46cantorred.tst
47chinrem.tst
48DBM_links.tst
49Dynamic_modules.tst
50hres.tst
51ideal_declarations_BR_PLURAL_BR.tst
52importfrom.tst
53indepSet.tst
54int_declarations.tst
55int_operations.tst
56kbase_BR_PLURAL_BR.tst
57kernel.tst
58Kernel_of_module_homomorphisms.tst
59LIB.tst
60memory.tst
61Miscellaneous_oddities_3.tst
62ordstr.tst
63PBW_maxDeg.tst
64PBW_maxMonom.tst
65poly_expressions_BR_PLURAL_BR.tst
66pyobject.tst
67_quotient.tst
68random.tst
69rMacaulay.tst
70show.tst
71simplify.tst
72sparseHomogIdeal.tst
73sqrfree.tst
74status.tst
75transpose.tst
76triagmatrix.tst
77univariate.tst
78univarpoly.tst
79vdim_BR_PLURAL_BR.tst
80;; waitall.tst
81bigint_expressions.tst
82boolean_operations.tst
83breakpoint.tst
84cantoradd.tst
85Center.tst
86chaincrit.tst
87changeord.tst
88changevar.tst
89closetex.tst
90coeffs_1.tst
91Cornacchia.tst
92Declaration_of_objects_of_a_user_defined_type.tst
93def_declarations.tst
94delete.tst
95double.tst
96ellipticMult.tst
97embedMat.tst
98Generalized_Hilbert_Syzygy_Theorem.tst
99groebner.tst
100gwalk.tst
101id2mod.tst
102imap.tst
103insert.tst
104intRoot.tst
105ishyper.tst
106jordanbasis.tst
107kohom.tst
108kontrahom.tst
109LLL.tst
110matrix_operations.tst
111Module_orderings_1.tst
112Module_orderings_2.tst
113mult.tst
114power.tst
115printf.tst
116proc_declaration.tst
117qring_declaration_BR_PLURAL_BR.tst
118Quotient_rings.tst
119relweight.tst
120repart.tst
121reservedName.tst
122ringlist_BR_PLURAL_BR.tst
123setNmzDataPath.tst
124setNmzOption.tst
125showrecursive.tst
126sort.tst
127sprintf.tst
128std.tst
129system.tst
130texproc.tst
131timeFactorize.tst
132tolessvars.tst
133toric_ideal.tst
134varsigns.tst
135Algebraic_dependence.tst
136Betti_numbers_and_regularity.tst
137bigint_declarations.tst
138boundposDes.tst
139cantormult.tst
140charexp2generators.tst
141CMtype.tst
142Command_line_options.tst
143defined.tst
144Definition_of_a_user_defined_type.tst
145deg.tst
146detadj.tst
147division.tst
148elemSymmId.tst
149elim1.tst
150ellipticRandomCurve.tst
151equidimMaxEHV.tst
152fglmquot.tst
153First_index_is_1.tst
154Free_resolutions.tst
155frwalk.tst
156Function_without_return_value.tst
157gcd.tst
158ideal_declarations.tst
159Identifier_resolution.tst
160inCenter.tst
161interpolation.tst
162intmat_expressions.tst
163intvec_operations.tst
164is_injective.tst
165is_reg.tst
166isuni.tst
167laxfrX.tst
168leadexp.tst
169leadmonom.tst
170Loading_a_library.tst
171map_declarations.tst
172Matrix_orderings.tst
173mdouble.tst
174Miscellaneous_oddities.tst
175Miscellaneous_oddities_2.tst
176msum.tst
177par2varRing.tst
178PBW_eqDeg.tst
179print.tst
180Print_command.tst
181prodcrit.tst
182pyobject_declarations.tst
183pyobject_operations.tst
184pyobject_related_functions_1.tst
185qring_declaration.tst
186rad_con.tst
187readNmzData.tst
188removepower.tst
189resultant.tst
190rvar.tst
191setring.tst
192solutionsMod2.tst
193solve_IP.tst
194sortier.tst
195sparsepoly.tst
196split.tst
197spprint.tst
198squareRoot.tst
199sturmseq.tst
200submat.tst
201syz.tst
202texname.tst
203triangLf_solve.tst
204twalk.tst
205type.tst
206valvars.tst
207allrealst.tst
208ASCII_links.tst
209attrib_1.tst
210awalk1.tst
211char.tst
212charexp2multseq.tst
213codim.tst
214contract.tst
215datetime.tst
216debug_log.tst
217det.tst
218dsum.tst
219eigenvals.tst
220elimpartanyr.tst
221ellipticRandomPoint.tst
222Example_of_a_procedure_definition_in_a_library:.tst
223fetch.tst
224freemodule.tst
225gauss_col.tst
226gauss_nf.tst
227Handling_graded_modules.tst
228highcorner.tst
229idealsimplify.tst
230inCentralizer.tst
231indSet.tst
232inSubring.tst
233interpolate.tst
234interred.tst
235intersect.tst
236intmat2mons.tst
237intmat_operations.tst
238intmat_type_cast.tst
239isartinianMon.tst
240isparam.tst
241kernelLattice.tst
242lcm.tst
243lead.tst
244Left_and_two-sided_Groebner_bases.tst
245lift.tst
246load_1.tst
247matrix_declarations.tst
248maxideal.tst
249minor.tst
250module_declarations.tst
251module_declarations_BR_PLURAL_BR.tst
252module_operations_BR_PLURAL_BR.tst
253Module_orderings_3.tst
254multBound.tst
255Names.tst
256NullCone.tst
257nvars.tst
258pardeg.tst
259pmat.tst
260poly_BR_PLURAL_BR.tst
261poly_operations.tst
262primecoeffs.tst
263primefactors.tst
264prune.tst
265pyobject_expressions.tst
266python_eval.tst
267qhmatrix.tst
268qslimgb.tst
269reduce_BR_PLURAL_BR.tst
270resolution_declarations.tst
271resolution_declarations_BR_PLURAL_BR.tst
272size.tst
273skewmat.tst
274spadd.tst
275sparsemat.tst
276splitting.tst
277spsub.tst
278squarefree.tst
279string_expressions.tst
280string_operations.tst
281sturmhaseq.tst
282subst.tst
283texpoly.tst
284triang_solve.tst
285truncateFast.tst
286Type_casting.tst
287u.tst
288ures_solve.tst
289variablesStandard.tst
290vdim.tst
291voice.tst
292whichvariable.tst
293wUnit.tst
294A_Z.tst
295algDependent.tst
296allprint.tst
297allreal.tst
298ASCII.tst
299bigint_operations.tst
300boundBuFou.tst
301canonMap.tst
302central2nd.tst
303charpoly.tst
304charstr.tst
305chinrestp.tst
306coef.tst
307coeffs.tst
308ComplexValue.tst
309CornacchiaModified.tst
310denominator.tst
311derivate.tst
312det_B.tst
313diag.tst
314diagInvariants.tst
315dimMon.tst
316divisor.tst
317dump.tst
318elimlinearpart.tst
319elimRing.tst
320equalJinI.tst
321errorInsert.tst
322errorRand.tst
323exportto.tst
324fibonacci.tst
325find.tst
326finduni.tst
327Formatting_output.tst
328Gauss-Manin_connection_2.tst
329hilb.tst
330ImageGroup.tst
331imapall.tst
332init_debug.tst
333integralSection.tst
334intInverse.tst
335intRank.tst
336is_active.tst
337_isoncurve.tst
338jordanmatrix.tst
339jordannf.tst
340katsura.tst
341KScoef.tst
342latticeBasis.tst
343laxfrT.tst
344lift_BR_PLURAL_BR.tst
345load.tst
346Long_coefficients.tst
347matrix_type_cast.tst
348Max.tst
349maxabs.tst
350minMult.tst
351Miscellaneous_oddities_4.tst
352nameof.tst
353_names.tst
354Names_3.tst
355ncols.tst
356noether.tst
357option.tst
358ord_test.tst
359ParToVar.tst
360PerfectPowerTest.tst
361permrow.tst
362poly_declarations.tst
363poly_declarations_BR_PLURAL_BR.tst
364poly_expressions.tst
365python_import.tst
366python_run.tst
367randomBinomial.tst
368read.tst
369ringlist.tst
370Rings_associated_to_monomial_orderings.tst
371setinitials.tst
372solvelinearpart.tst
373sortvars.tst
374sparseid.tst
375splitring.tst
376sqfrNorm.tst
377Ssi_file_links.tst
378Ssi_tcp_links.tst
379string_declarations.tst
380Syzygies.tst
381tab.tst
382tangentcone.tst
383tensorMod.tst
384tracemult.tst
385trapezoid.tst
386triangL_solve.tst
387triangM_solve.tst
388truncate.tst
389varNum.tst
390;; waitfirst.tst
391absFactorize.tst
392absValue.tst
393Ann.tst
394attrib.tst
395attrib_2.tst
396backward.tst
397betti.tst
398betti_BR_PLURAL_BR.tst
399blowup0.tst
400closed_points.tst
401CM_regularity.tst
402Computation_of_Ext.tst
403createGroup.tst
404defring.tst
405dim_BR_PLURAL_BR.tst
406dim_slocus.tst
407dimGradedPart.tst
408discr.tst
409elim2.tst
410elimrep.tst
411engine.tst
412ERROR.tst
413exteriorBasis.tst
414gcdN.tst
415genericmat.tst
416getdump.tst
417GKdim.tst
418hessenberg.tst
419Identifier_resolution_1.tst
420insertGenerator.tst
421int_expressions.tst
422intersectMon.tst
423intPart.tst
424is_ci.tst
425is_is.tst
426is_zero.tst
427isCommutative.tst
428isprimeMon.tst
429IsSCA.tst
430isWeyl.tst
431jacoblift.tst
432laguerre_solve.tst
433lcmMon.tst
434linearCombinations.tst
435luinverse.tst
436map_operations.tst
437maxdeg.tst
438Milnor_and_Tjurina_number.tst
439mindeg.tst
440module_operations.tst
441modulo.tst
442mstd.tst
443mtriple.tst
444multcol.tst
445pause.tst
446preimage.tst
447primes.tst
448primitive_extra.tst
449primTest.tst
450pwalk.tst
451qhspectrum.tst
452qhweight.tst
453qrds.tst
454quickclass.tst
455quotientMon.tst
456radicalEHV.tst
457randlinpoly.tst
458randomid.tst
459regMonCurve.tst
460relative_orbit_variety.tst
461remainder.tst
462res.tst
463Return_type_of_procedures.tst
464ring_operations.tst
465Rings_and_standard_bases.tst
466sagbiSPoly.tst
467select1.tst
468setNmzExecPath.tst
469setNmzFilename.tst
470signatureBrieskorn.tst
471signatureLqf.tst
472simplex.tst
473smithNormalForm.tst
474spgamma.tst
475stdfglm.tst
476sturm.tst
477subrInterred.tst
478tensor.tst
479texobj.tst
480triMNewton.tst
481twostd.tst
482unitmat.tst
483updatePairs.tst
484variablesSorted.tst
485varstr.tst
486vector_operations.tst
487addrow.tst
488adjoint.tst
489algebra_containment.tst
490allPositive.tst
491AltVarEnd.tst
492annil.tst
493applyAdF.tst
494binomial.tst
495blowUp2.tst
496bracket.tst
497bubblesort.tst
498charexp2conductor.tst
499completeReduction.tst
500concat.tst
501dbprint.tst
502def.tst
503degreepart.tst
504Delta.tst
505diag_test.tst
506dual_code.tst
507elimpart.tst
508encode.tst
509Example_of_an_interactive_procedure_definition_and_its_execution:.tst
510extgcd.tst
511facstd.tst
512Factorization.tst
513fastExpt.tst
514fglm.tst
515gauss_row.tst
516gaussred.tst
517gen.tst
518gmsnf.tst
519GTZmod.tst
520headStand.tst
521hermiteNormalForm.tst
522hilbvec.tst
523iMult.tst
524intclMonIdeal.tst
525intersectLattices.tst
526intmat_declarations.tst
527intvec_declarations.tst
528intvec_expressions.tst
529is_complex.tst
530is_irred.tst
531is_NP.tst
532isgenericMon.tst
533isirreducibleMon.tst
534isLocallyFree.tst
535isMonomial.tst
536isprimaryMon.tst
537isTame.tst
538jordan.tst
539kmemory.tst
540KSker.tst
541KSlinear.tst
542lastvarGeneral.tst
543lcmN.tst
544leadmonomial.tst
545LinearizeAction.tst
546list_expressions.tst
547mapall.tst
548matmult.tst
549matrix_expressions.tst
550maxcoef.tst
551maxdeg1.tst
552membershipMon.tst
553milnor.tst
554minAssChar.tst
555mons2intmat.tst
556mpresmat.tst
557multseq2charexp.tst
558ncRelations.tst
559NoetherPosition.tst
560norm.tst
561nres.tst
562nrows.tst
563opentex.tst
564ord.tst
565outer.tst
566par.tst
567parstr.tst
568PartitionVar.tst
569permcol.tst
570poly.tst
571printGroup.tst
572randomCheck.tst
573randomLast.tst
574randommat.tst
575Return_type_of_procedures_1.tst
576rho.tst
577showNuminvs.tst
578signatureL.tst
579sortandmap.tst
580sortIntvec.tst
581sparsematrix.tst
582sparsetriag.tst
583spectrumnd.tst
584spgeomgenus.tst
585spissemicont.tst
586sppnf.tst
587symmat.tst
588symmfunc.tst
589T_2.tst
590timestep.tst
591_tjurina.tst
592toric_std.tst
593UpOneMatrix.tst
594VarToPar.tst
595wedge.tst
596weight.tst
597writeNmzData.tst
598xchange.tst
599addcol.tst
600alg_kernel.tst
601allsquarefree.tst
602bareiss.tst
603boundDes.tst
604canonize.tst
605CenterBO.tst
606centerVS.tst
607central1st.tst
608centralizeSet.tst
609chineseRem.tst
610coeffmod.tst
611colrank.tst
612compress.tst
613cyclotomic.tst
614deform.tst
615degree.tst
616DeltaList.tst
617Depth.tst
618ecart.tst
619eexgcdN.tst
620ehrhartRing.tst
621ellipticAdd.tst
622envelope.tst
623equidimMax.tst
624execute.tst
625exgcdN.tst
626extendring.tst
627farey.tst
628findTorsion.tst
629further_hn_proc.tst
630furtherInvar.tst
631fwalk.tst
632group_reynolds.tst
633Gweights.tst
634Hcode.tst
635hilbPoly.tst
636internalfunctions.tst
637intersectZ.tst
638InvariantRing.tst
639is_NND.tst
640isCartan.tst
641isCentral.tst
642isNC.tst
643isOnCurve.tst
644isReg.tst
645iv2lp.tst
646LengthSymElement.tst
647liftstd.tst
648linearpart.tst
649localstd.tst
650locstd.tst
651mapIsFinite.tst
652matrixsystem.tst
653maximum.tst
654minbase.tst
655MinimalDecomposition.tst
656mod2id.tst
657Module_orderings.tst
658monomial.tst
659multi.tst
660number_expressions.tst
661oneDimBelongSemigroup.tst
662package_declarations.tst
663pdivi.tst
664permute_L.tst
665printlevel.tst
666pyramid.tst
667qbase.tst
668radicalMon.tst
669reverse.tst
670rightKernel.tst
671select.tst
672semiCMcod2.tst
673simplexOut.tst
674spmul.tst
675string_type_cast.tst
676sum.tst
677swap.tst
678sym_gauss.tst
679symmetricPower.tst
680texfactorize.tst
681Tor.tst
682U_D_O.tst
683view.tst
684watchdog.tst
685weierstrDiv.tst
686writeNmzPaths.tst
687ademRelations.tst
688AltVarStart.tst
689appelF1.tst
690areZeroElements.tst
691awalk2.tst
692blowUpBO.tst
693busadj.tst
694centerRed.tst
695closureFrac.tst
696control.tst
697controlExample.tst
698decoef.tst
699displayHNE.tst
700equidim.tst
701equiRadical.tst
702Exterior.tst
703exteriorPower.tst
704factorize.tst
705findimAlgebra.tst
706findvars.tst
707fitting.tst
708fprintf.tst
709gaussred_pivot.tst
710generalOrder.tst
711gmscoeffs.tst
712heightZ.tst
713Hom.tst
714hom_kernel.tst
715homology.tst
716identifyvar.tst
717image_of_variety.tst
718ImageVariety.tst
719imap_BR_PLURAL_BR.tst
720intersect_BR_PLURAL_BR.tst
721inverse_B.tst
722is_bijective.tst
723is_nested.tst
724is_regs.tst
725is_surjective.tst
726isIntegralSurjective.tst
727ivL2lpI.tst
728KSconvert.tst
729lex_solve.tst
730link_declarations.tst
731log2.tst
732lres.tst
733ludecomp.tst
734makeWeyl.tst
735mindeg1.tst
736minres.tst
737molien.tst
738mp_res_mat.tst
739newtonDiag.tst
740npars.tst
741number_declarations.tst
742number_operations.tst
743preComp.tst
744primary_charp_without.tst
745primary_charp_without_random.tst
746prime.tst
747primitive.tst
748primL.tst
749product.tst
750productgroup.tst
751quantMat.tst
752reiffen.tst
753rightNF.tst
754sa_poly_reduce.tst
755sameComponent.tst
756semidiv.tst
757separator.tst
758setBaseMultigrading.tst
759singularity.tst
760sppprint.tst
761stdhilb.tst
762string.tst
763StringF.tst
764stripHNE.tst
765sturmha.tst
766substitute.tst
767sys_code.tst
768texmap.tst
769UpperMonomials.tst
770vector_declarations.tst
771vector_expressions.tst
772weierstrPrep.tst
773weightKB.tst
774Writing_procedures_and_libraries.tst
775zerodec.tst
776zeroMod.tst
777actionIsProper.tst
778annfs.tst
779appelF4.tst
780arrange.tst
781basicinvariants.tst
782BlowingUp.tst
783blowUp.tst
784cleanunit.tst
785content.tst
786cornerMonomials.tst
787createBO.tst
788dec1var.tst
789decimal.tst
790defringp.tst
791deleteSublist.tst
792develop.tst
793DLoc0.tst
794equalMultiDeg.tst
795errormap.tst
796fetchall.tst
797finitenessTest.tst
798flatteningStrat.tst
799freerank.tst
800generateG.tst
801genericid.tst
802genericity.tst
803genMDSMat.tst
804getGradingGroup.tst
805getLattice.tst
806getVariableWeights.tst
807Graded_commutative_algebras__SCA_.tst
808gradiator.tst
809HomJJ.tst
810ideal_expressions.tst
811ideal_expressions_BR_PLURAL_BR.tst
812imageLattice.tst
813inForm.tst
814initialIdealW.tst
815intclToricRing.tst
816invunit.tst
817iostruct.tst
818isGroup.tst
819isGroupHomomorphism.tst
820ivMis2Dim.tst
821Jacobi.tst
822KoszulHomology.tst
823leftInverse.tst
824leftKernel.tst
825LengthSym.tst
826list_declarations.tst
827makeUg2.tst
828mat_rk.tst
829matrixT1.tst
830midpoint.tst
831milnorcode.tst
832Min.tst
833mres.tst
834nc_algebra.tst
835numerator.tst
836partial_molien.tst
837PH_ais.tst
838powersums.tst
839powerX.tst
840preimageLoc.tst
841primdecSY.tst
842projectLattice.tst
843puiseux2generators.tst
844Quotient.tst
845randcharpoly.tst
846reduction.tst
847ReesAlgebra.tst
848regIdeal.tst
849replace.tst
850ringtensor.tst
851ringweights.tst
852rm_unitcol.tst
853rmNmzFiles.tst
854rowred.tst
855sagbiReduce.tst
856Sannfslog.tst
857sat.tst
858separateHNE.tst
859setglobalrings.tst
860SymGroup.tst
861tail.tst
862texcoef.tst
863texring.tst
864vct2str.tst
865Weyl.tst
866zeroOpt.tst
867autonomDim.tst
868babyGiant.tst
869calculateI.tst
870colred.tst
871createTorsionFreeGroup.tst
872defrings.tst
873dimH.tst
874DLoc.tst
875elim.tst
876Elimination.tst
877expo.tst
878Ext.tst
879flatten.tst
880gcdMon.tst
881getSmallest.tst
882gmsring.tst
883intRoots.tst
884inverse.tst
885inverse_L.tst
886isPrimitiveSublattice.tst
887isSublattice.tst
888iv2lpList.tst
889ivOrdMisLex.tst
890linear_relations.tst
891list_operations.tst
892listvar.tst
893locAtZero.tst
894lprint.tst
895lusolve.tst
896makeModElimRing.tst
897map_declarations_BR_PLURAL_BR.tst
898matbil.tst
899minEcart.tst
900monomialLcm.tst
901morsesplit.tst
902multrow.tst
903NFMora.tst
904npar.tst
905opposite.tst
906pairset.tst
907powerpolyX.tst
908preimageLattice.tst
909primList.tst
910rel_orbit_variety.tst
911rightInverse.tst
912rightModulo.tst
913shiftPoly.tst
914spnf.tst
915spoly.tst
916syndrome.tst
917T_1.tst
918TRACE.tst
919vec2poly.tst
920A_L.tst
921absPrimdecGTZ.tst
922annfspecial.tst
923autonom.tst
924_center.tst
925centralizer.tst
926centralizerVS.tst
927CentralSaturation.tst
928convloc.tst
929coords.tst
930corank.tst
931createQuotientGroup.tst
932defineHomogeneous.tst
933_depth.tst
934displayInvariants.tst
935evaluate_reynolds.tst
936exportNuminvs.tst
937factorgroup.tst
938factorial.tst
939forward.tst
940fourier.tst
941getOneVar.tst
942iniD.tst
943intersection.tst
944intersectionValRings.tst
945isCMcod2.tst
946isFlat.tst
947ivDHilbert.tst
948ivDimCheck.tst
949ivMis2Base.tst
950ivSickle.tst
951lift_kbase.tst
952linearMapKernel.tst
953lpMult.tst
954makeMalgrange.tst
955makeUf4.tst
956makeUso6.tst
957makeUso8.tst
958makeUso9.tst
959minbaseMon.tst
960multiDegModulo.tst
961multiDegTensor.tst
962Nonhyp.tst
963PH_nais.tst
964powerN.tst
965primary_charp_no_molien.tst
966Qso3Casimir.tst
967regularity.tst
968reslist.tst
969roots.tst
970rootsModp.tst
971round.tst
972SDLoc.tst
973serreRelations.tst
974setLetterplaceAttributes.tst
975setModuleGrading.tst
976slimgb_BR_PLURAL_BR.tst
977SolowayStrassen.tst
978spmilnor.tst
979sres.tst
980StabEqnId.tst
981superCommutative.tst
982symmetricBasis.tst
983sysCRHT.tst
984testPointConic.tst
985testPrimary.tst
986Tjurina.tst
987vanishId.tst
988visualize.tst
989annfs2.tst
990annPoly.tst
991bernsteinBM.tst
992centralizerRed.tst
993CentralQuot.tst
994classify.tst
995controlDim.tst
996cyclic.tst
997Deformations.tst
998deleteGenerator.tst
999division_BR_PLURAL_BR.tst
1000Ext_R.tst
1001Finite_fields.tst
1002GTZopt.tst
1003IntersectWithSub.tst
1004invariant_algebra_perm.tst
1005invariant_basis.tst
1006inverseFourier.tst
1007isGradedRingHomomorphism.tst
1008isHolonomic.tst
1009isInt.tst
1010isPositive.tst
1011isZeroElement.tst
1012iv2lpMat.tst
1013ivHilbert.tst
1014lift_rel_kb.tst
1015liftstd_BR_PLURAL_BR.tst
1016_lll.tst
1017localInvar.tst
1018lp2ivId.tst
1019magnitude.tst
1020makeHeisenberg.tst
1021makeUgl.tst
1022makeUsl2.tst
1023makeUso5.tst
1024makeUsp2.tst
1025makeUsp4.tst
1026Maxord.tst
1027minpoly.tst
1028module_containment.tst
1029modulo_BR_PLURAL_BR.tst
1030moduloSlim.tst
1031multiDegSyzygy.tst
1032ndcond.tst
1033newTest.tst
1034pos_def.tst
1035primary_invariants_random.tst
1036primdecGTZ.tst
1037primitiveSpan.tst
1038qminor.tst
1039quotient_BR_PLURAL_BR.tst
1040radical.tst
1041rightStd.tst
1042ring_operations_BR_PLURAL_BR.tst
1043rm_unitrow.tst
1044rootofUnity.tst
1045sa_reduce.tst
1046scalarProd.tst
1047subst_BR_PLURAL_BR.tst
1048sumlist.tst
1049syz_BR_PLURAL_BR.tst
1050T1_and_T2.tst
1051T_12.tst
1052versal.tst
1053weightedRing.tst
1054WSemigroup.tst
1055zeroSet.tst
1056annfs0.tst
1057appelF2.tst
1058charexp2poly.tst
1059createGradedRingHomomorphism.tst
1060depthIdeal.tst
1061factorH.tst
1062fastelim.tst
1063fullSerreRelations.tst
1064H2basis.tst
1065invariant_basis_reynolds.tst
1066isAntiEndo.tst
1067isRational.tst
1068isTorsionFree.tst
1069linSyzSolve.tst
1070lpMis2Base.tst
1071map_BR_PLURAL_BR_operations.tst
1072maxEord.tst
1073minipoly.tst
1074minres_BR_PLURAL_BR.tst
1075mod2str.tst
1076mod_versal.tst
1077ModEqn.tst
1078ncdetection.tst
1079nf_icis.tst
1080noetherNormal.tst
1081nonZeroEntry.tst
1082nrroots.tst
1083nselect.tst
1084oppose.tst
1085orbit_variety.tst
1086Polar_curves.tst
1087power_products.tst
1088reynolds_molien.tst
1089sagbi.tst
1090SannfsVar.tst
1091scheme.tst
1092secondary_charp.tst
1093slocus.tst
1094std_BR_PLURAL_BR.tst
1095sysNewton.tst
1096sysQE.tst
1097torusInvariants.tst
1098Tracing_of_procedures.tst
1099annRat.tst
1100CenCharDec.tst
1101charexp2inter.tst
1102checkFactor.tst
1103checkRoot.tst
1104CurveRes.tst
1105ECoef.tst
1106extdevelop.tst
1107factmodd.tst
1108finiteDiagInvariants.tst
1109Free_resolution.tst
1110GKZsystem.tst
1111integralIdeal.tst
1112invariant_algebra_reynolds.tst
1113Invariants_of_plane_curve_singularities.tst
1114involution.tst
1115isFsat.tst
1116isVar.tst
1117ivSickleDim.tst
1118lpMis2Dim.tst
1119lpPower.tst
1120makeQsl2.tst
1121makeUsp1.tst
1122mres_BR_PLURAL_BR.tst
1123multiDegPartition.tst
1124newtonpoly.tst
1125normalize.tst
1126normalToricRing.tst
1127normalToricRingFromBinomials.tst
1128primary_char0_no_molien.tst
1129primary_char0_random.tst
1130primary_charp.tst
1131primary_invariants.tst
1132sagbiPart.tst
1133satiety.tst
1134secondary_no_molien.tst
1135secondary_not_cohen_macaulay.tst
1136StabEqn.tst
1137totalmultiplicities.tst
1138annfsRB.tst
1139convertdata.tst
1140createlist.tst
1141dividelist.tst
1142equidimZ.tst
1143fetch_BR_PLURAL_BR.tst
1144fglm_solve.tst
1145fl2poly.tst
1146fouriersystem.tst
1147GBWeight.tst
1148getModuleGrading.tst
1149intersectionValRingIdeals.tst
1150invariants.tst
1151ivKDim.tst
1152lieBracket.tst
1153lp2iv.tst
1154makeQsl3.tst
1155makeUso7.tst
1156minAssGTZ.tst
1157mindist.tst
1158multiplylist.tst
1159nonMonomials.tst
1160nt_solve.tst
1161poly2list.tst
1162posweight.tst
1163preimage_BR_PLURAL_BR.tst
1164primary_char0_no_molien_random.tst
1165primary_charp_no_molien_random.tst
1166primary_charp_random.tst
1167pushForward.tst
1168Right_Groebner_bases_and_syzygies.tst
1169Sannfs.tst
1170Saturation.tst
1171secondary_and_irreducibles_no_molien.tst
1172sturmquery.tst
1173symsignature.tst
1174verify.tst
1175ArnoldAction.tst
1176charVariety.tst
1177cup.tst
1178divideUnits.tst
1179exp2pt.tst
1180Gamma.tst
1181irred_secondary_no_molien.tst
1182isCM.tst
1183ivDHilbertSickle.tst
1184ivSickleHil.tst
1185lp2lstr.tst
1186makeUsl.tst
1187makeUsp3.tst
1188makeUsp5.tst
1189multiDeg.tst
1190normalform.tst
1191normaliz.tst
1192prepareAss.tst
1193restrictionIdeal.tst
1194secondary_char0.tst
1195sickle.tst
1196annfsParamBM.tst
1197bFactor.tst
1198bfctVarIn.tst
1199countPoints.tst
1200findAuto.tst
1201findInvoDiag.tst
1202invariant_ring.tst
1203letplaceGBasis.tst
1204linReduceIdeal.tst
1205lpId2ivLi.tst
1206lpKDim.tst
1207lst2str.tst
1208makeLetterplaceRing.tst
1209makeUso11.tst
1210number_pi.tst
1211pnormalform.tst
1212primary_char0.tst
1213restrictionModule.tst
1214smith.tst
1215spsemicont.tst
1216Basic_programming.tst
1217bernstein.tst
1218bfctVarAnn.tst
1219displayMultsequence.tst
1220Edatalist.tst
1221Emaxcont.tst
1222freeGBasis.tst
1223goodBasis.tst
1224integralModule.tst
1225invariant_ring_random.tst
1226Invariants_of_a_finite_group.tst
1227isCI.tst
1228isInvolution.tst
1229linReduce.tst
1230makeQso3.tst
1231makeUso10.tst
1232makeUso12.tst
1233minIntRoot.tst
1234number_e.tst
1235operatorModulo.tst
1236param.tst
1237PrimdecB.tst
1238resfunction.tst
1239zeroRadical.tst
1240bernsteinLift.tst
1241determinecenter.tst
1242Gauss-Manin_connection_1.tst
1243KSpencerKernel.tst
1244lpSickleHil.tst
1245makeUe6.tst
1246orthogonalize.tst
1247pIntersect.tst
1248Adj_div.tst
1249annfsBMI.tst
1250EOrdlist.tst
1251findInvo.tst
1252_invariantRing.tst
1253lpHilbert.tst
1254lpOrdMisLex.tst
1255sheafCoh.tst
1256sheafCohBGG.tst
1257charInfo.tst
1258_delta.tst
1259G_a_-Invariants.tst
1260lpDHilbert.tst
1261lpSickle.tst
1262multiDegGroebner.tst
1263multsequence.tst
1264nres_BR_PLURAL_BR.tst
1265sppairs.tst
1266alexanderpolynomial.tst
1267deltaLoc.tst
1268esStratum.tst
1269Example_of_use_of_@sc{Letterplace}.tst
1270findifs_example.tst
1271Gauss-Manin_connection.tst
1272lcmofall.tst
1273lpDimCheck.tst
1274modDec.tst
1275nashmult.tst
1276normalI.tst
1277PrimdecA.tst
1278spectrum.tst
1279vwfilt.tst
1280constructH.tst
1281lpDHilbertSickle.tst
1282lpSickleDim.tst
1283monodromyB.tst
1284semigroup.tst
1285signcnd.tst
1286sqr.tst
1287sysFL.tst
1288wurzel.tst
1289belongSemigroup.tst
1290Blowupcenter.tst
1291changeDenominator.tst
1292hnexpansion.tst
1293sysCRHTMindist.tst
1294; tex.tst
1295bfctIdeal.tst
1296computemcm.tst
1297cupproduct.tst
1298isHomogeneous.tst
1299jacobson.tst
1300minAssZ.tst
1301monodromy.tst
1302pIntersectSyz.tst
1303primeClosure.tst
1304resolutiongraph.tst
1305testNCfac.tst
1306timer.tst
1307tmatrix.tst
1308vfilt.tst
1309integralBasis.tst
1310rationalPointConic.tst
1311ShanksMestre.tst
1312bfctSyz.tst
1313constructlastblwup.tst
1314difpoly2tex.tst
1315Groebner_basis_conversion.tst
1316makeUe7.tst
1317MillerRabin.tst
1318tau_es2.tst
1319Classification_of_hypersurface_singularities.tst
1320constructblwup.tst
1321nrRootsDeterm.tst
1322; rmx.tst
1323slim_Groebner_bases.tst
1324; xdvi.tst
1325endvfilt.tst
1326genoutput.tst
1327lpNF.tst
1328radicalZ.tst
1329firstoct.tst
1330hilbertSeries.tst
1331initialMalgrange.tst
1332Primary_decomposition.tst
1333proximitymatrix.tst
1334qepcad.tst
1335qepcadsystem.tst
1336jOft.tst
1337multiDegResolution.tst
1338decodeCode.tst
1339all_lib.tst
1340normalP.tst
1341modStd.tst
1342bfct.tst
1343decodeRandomFL.tst
1344Normalization.tst
1345rncItProjOdd.tst
1346Branches_of_space_curve_singularities.tst
1347tau_es.tst
1348AGcode_Omega.tst
1349CurveParam.tst
1350groebner_and_std.tst
1351pFactor.tst
1352AGcode_L.tst
1353normalC.tst
1354NSplaces.tst
1355salida.tst
1356algebraicDependence.tst
1357facGBIdeal.tst
1358jungfib.tst
1359BrillNoether.tst
1360grobcov.tst
1361nrRootsProbab.tst
1362esIdeal.tst
1363extcurve.tst
1364factorLenstraECM.tst
1365normal.tst
1366BINresol.tst
1367operatorBM.tst
1368decodeRandom.tst
1369buildtreetoMaple.tst
1370cgsdr.tst
1371decode.tst
1372Eresol.tst
1373;;multiDegBasis.tst
1374norTest.tst
1375Weierstrass.tst
1376ellipticAllPoints.tst
1377isEquising.tst
1378psigncnd.tst
1379disc.tst
1380primdecZ.tst
1381irreddecMon.tst
1382decodeSV.tst
1383solve.tst
1384prepSV.tst
1385cgs.tst
1386sysBin.tst
1387makeUe8.tst
1388cgsdrold.tst
1389euler.tst
1390realzero.tst
1391Solving_systems_of_polynomial_equations.tst
1392adjointIdeal.tst
1393idealSplit.tst
1394resolve.tst
1395HilbertClassPoly.tst
1396standard.tst
1397primdecMon.tst
1398mapToRatNormCurve.tst
1399testParametrization.tst
1400realpoly.tst
1401rncAntiCanonicalMap.tst
1402rncItProjEven.tst
1403invertBirMap.tst
1404paraConic.tst
1405irred_secondary_char0.tst
1406jungnormal.tst
1407deRhamCohom.tst
1408gencase1.tst
1409deRhamCohomIdeal.tst
1410realrad.tst
1411abstractR.tst
1412jungresolve.tst
1413discrepancy.tst
1414cantreetoMaple.tst
1415perron.tst
1416homogfacFirstQWeyl_all.tst
1417homogfacFirstQWeyl.tst
1418rank.tst
1419collectDiv.tst
1420Schoof.tst
1421paraPlaneCurve.tst
1422intersectionDiv.tst
1423bfctOneGB.tst
1424facFirstWeyl.tst
1425prepEmbDiv.tst
1426facSubWeyl.tst
1427AG_codes.tst
1428Resolution_of_singularities.tst
1429quadraticSieve.tst
1430timeStd.tst
1431assPrimes.tst
1432facFirstShift.tst
1433spectralNeg.tst
1434grobcovold.tst
1435SannfsBFCT.tst
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.