Changeset 85ec7a in git


Ignore:
Timestamp:
Apr 18, 2011, 12:50:09 PM (12 years ago)
Author:
Hans Schoenemann <hannes@…>
Branches:
(u'jengelh-datetime', 'ceac47cbc86fe4a15902392bdbb9bd2ae0ea02c6')(u'spielwiese', 'f875bbaccd0831e36aaed09ff6adeb3eb45aeb94')
Children:
16d5ed19b49ff904efe7515c3da8eb4576c16710
Parents:
c025aaf06d5adade978b88238ab42858ec9e0376
Message:
add findifs.libi to experimental libs

git-svn-id: file:///usr/local/Singular/svn/trunk@14171 2c84dea3-7e68-4137-9b89-c4e89433aadc
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • Singular/LIB/all.lib

  rc025aa r85ec7a  
  4040LIB "homolog.lib";
  4141LIB "hyperel.lib";
   42LIB "integralbasis.lib";
  4243LIB "inout.lib";
  4344LIB "intprog.lib";
   
  5859LIB "normaliz.lib";
  5960LIB "ntsolve.lib";
   61LIB "paraplanecurves.lib";
  6062LIB "phindex.lib";
  6163LIB "pointid.lib";
   
  6466LIB "presolve.lib";
  6567LIB "primdec.lib";
   68LIB "primdecint.lib";
  6669LIB "primitiv.lib";
  6770LIB "qhmoduli.lib";
   
  7174LIB "resbinomial.lib";
  7275LIB "resgraph.lib";
   76LIB "resjung.lib";
  7377LIB "resolve.lib";
  7478LIB "reszeta.lib";
   
  8892LIB "stratify.lib";
  8993LIB "surf.lib";
   94LIB "surfacesignature.lib";
  9095LIB "surfex.lib";
  9196LIB "teachstd.lib";
   
  100105LIB "dmodapp.lib";
  101106LIB "dmodvar.lib";
   107LIB "fpadim.lib";
  102108LIB "freegb.lib";
  103109LIB "gkdim.lib";
 • Singular/singular-libs

  rc025aa r85ec7a  
  1515        gmssing.lib  graphics.lib  grobcov.lib groups.lib  grwalk.lib \
  1616        hnoether.lib \
  17         homolog.lib  hyperel.lib  inout.lib  intprog.lib  jacobson.lib \
   17        homolog.lib  hyperel.lib  integralbasis.lib inout.lib  intprog.lib\
   18        jacobson.lib \
  1819        kskernel.lib  latex.lib  linalg.lib  lll.lib  makedbm.lib \
  1920        matrix.lib  modstd.lib  mondromy.lib  monomialideal.lib \
  2021        mprimdec.lib  mregular.lib \
  21         noether.lib normal.lib normaliz.lib   ntsolve.lib phindex.lib \
   22        noether.lib normal.lib normaliz.lib   ntsolve.lib \
   23        paraplanecurves.lib phindex.lib \
  2224        pointid.lib poly.lib \
  23         polymake.lib presolve.lib  primdec.lib  primitiv.lib  qhmoduli.lib \
  24         random.lib \
   25        polymake.lib presolve.lib  primdec.lib  primdecint.lib \
   26        primitiv.lib  qhmoduli.lib random.lib \
  2527        realrad.lib  reesclos.lib  resbinomial.lib \
  26         resgraph.lib  resolve.lib \
   28        resgraph.lib  resjung.lib resolve.lib \
  2729        reszeta.lib  ring.lib  rinvar.lib  rootsmr.lib  rootsur.lib \
  2830        sagbi.lib  sheafcoh.lib  sing.lib  sing4ti2.lib  signcond.lib \
  2931        solve.lib  spcurve.lib  spectrum.lib  standard.lib  stratify.lib \
  30         surf.lib  surfex.lib \
   32        surf.lib  surfacesignature.lib surfex.lib \
  3133        teachstd.lib  toric.lib  triang.lib \
  3234        tropical.lib weierstr.lib  zeroset.lib
   
  3941# for new libs
  4042
  41 SLIB1 = finitediff.lib integralbasis.lib multigrading.lib paraplanecurves.lib \
  42          primdecint.lib resjung.lib surfacesignature.lib fpadim.lib
   43SLIB1 = findifs.lib finitediff.lib multigrading.lib \
   44        lll.lib
  4345
  44 PLIBS = bfun.lib  central.lib  dmod.lib  dmodapp.lib dmodvar.lib \
   46PLIBS = bfun.lib  central.lib  dmod.lib  dmodapp.lib dmodvar.lib fpadim.lib \
  4547        freegb.lib  gkdim.lib  involut.lib  ncalg.lib  ncdecomp.lib \
  4648        nctools.lib  perron.lib  qmatrix.lib
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.