Changeset b75522b in git


Ignore:
Timestamp:
Mar 23, 2009, 12:04:09 PM (15 years ago)
Author:
Frank Seelisch <seelisch@…>
Branches:
(u'spielwiese', 'd1b01e9d51ade4b46b745d3bada5c5f3696be3a8')
Children:
4159ffa27176a5b3cf13ba9bc75034da1faab9a1
Parents:
b99421493f70c5a40b8867d26b69e67529326c2b
Message:
repaired alphabetical order of entries


git-svn-id: file:///usr/local/Singular/svn/trunk@11583 2c84dea3-7e68-4137-9b89-c4e89433aadc
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • Singular/singular-libs

  rb994214 rb75522b  
  44#
  55
  6 SLIB0 = absfact.lib  arcpoint.lib  atkins.lib    aksaka.lib    ainvar.lib\
  7         alexpoly.lib algebra.lib   brnoeth.lib   cimonom.lib \
  8         classify.lib compregb.lib \
  9         control.lib  curvepar.lib   crypto.lib    deform.lib   elim.lib \
  10         equising.lib \
  11         finvar.lib   gmspoly.lib   gmssing.lib   general.lib   graphics.lib \
  12         grwalk.lib   groups.lib    hnoether.lib  homolog.lib   hyperel.lib \
  13         inout.lib    intprog.lib   jacobson.lib kskernel.lib  latex.lib \
  14         linalg.lib   lll.lib       makedbm.lib   matrix.lib \
  15         modstd.lib   mondromy.lib  mprimdec.lib  mregular.lib  rootsmr.lib \
  16         noether.lib  normal.lib    ntsolve.lib   phindex.lib \
  17         poly.lib     presolve.lib  primdec.lib   primitiv.lib   qhmoduli.lib \
  18         random.lib   realrad.lib   redcgs.lib    reesclos.lib   resolve.lib \
  19         resgraph.lib reszeta.lib \
  20         ring.lib     rinvar.lib    sagbi.lib     sheafcoh.lib   sing.lib \
  21         sing4ti2.lib \
  22         solve.lib    signcond.lib  spcurve.lib   spectrum.lib   standard.lib \
  23         stratify.lib surf.lib      surfex.lib    teachstd.lib   toric.lib \
  24         triang.lib   rootsur.lib  weierstr.lib  zeroset.lib
  25  
   6SLIB0 = absfact.lib  ainvar.lib  aksaka.lib  alexpoly.lib  algebra.lib \
   7        arcpoint.lib  atkins.lib  brnoeth.lib  cimonom.lib  classify.lib \
   8        compregb.lib  control.lib  crypto.lib  curvepar.lib  deform.lib \
   9        elim.lib  equising.lib  finvar.lib  general.lib  gmspoly.lib \
   10        gmssing.lib  graphics.lib  groups.lib  grwalk.lib  hnoether.lib \
   11        homolog.lib  hyperel.lib  inout.lib  intprog.lib  jacobson.lib \
   12        kskernel.lib  latex.lib  linalg.lib  lll.lib  makedbm.lib \
   13        matrix.lib  modstd.lib  mondromy.lib  mprimdec.lib  mregular.lib \
   14        noether.lib  normal.lib  ntsolve.lib  phindex.lib  poly.lib \
   15        presolve.lib  primdec.lib  primitiv.lib  qhmoduli.lib  random.lib \
   16        realrad.lib  redcgs.lib  reesclos.lib  resgraph.lib  resolve.lib \
   17        reszeta.lib  ring.lib  rinvar.lib  rootsmr.lib  rootsur.lib \
   18        sagbi.lib  sheafcoh.lib  sing.lib  sing4ti2.lib  signcond.lib \
   19        solve.lib  spcurve.lib  spectrum.lib  standard.lib  stratify.lib \
   20        surf.lib  surfex.lib  teachstd.lib  toric.lib  triang.lib \
   21        weierstr.lib  zeroset.lib
  2622
  27 PLIBS = bfun.lib central.lib discretize.lib dmod.lib dmodapp.lib freegb.lib \
  28         gkdim.lib involut.lib ncalg.lib ncdecomp.lib nchomolog.lib\
  29         nctools.lib perron.lib qmatrix.lib
  3023
   24PLIBS = bfun.lib  central.lib  discretize.lib  dmod.lib  dmodapp.lib \
   25        freegb.lib  gkdim.lib  involut.lib  ncalg.lib  ncdecomp.lib \
   26        nchomolog.lib  nctools.lib  perron.lib  qmatrix.lib
   27
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.